Les séries manga du genre Historique

Voici les séries manga du genre historique répertoriées sur Manga Sanctuary.
2173 séries manga du genre historique sont actuellement référencées dans notre base de données.Les autres genres :
$100 is too cheap
Manga de 2000
103e escadrille de chasse
Manga de 1998
Seiho TAKIZAWA
Seiho TAKIZAWA
12 Nuits
Webtoon de 2012
MURYU
MURYU
1945
Manga de 2004
Keiko ICHIGUCHI
Keiko ICHIGUCHI
7 Shakespeares
Manga de 2009
Harold SAKUISHI
Harold SAKUISHI
A Little Ninja, Fujimaru
Série TV animée de 1964
A Tree in a Sunny Place
Série TV animée de 2000
A.D Angel's Doubt
Manga de 2008
AKI
AKI
Ad Astra
Manga de 2011
Mihachi KAGANO
Mihachi KAGANO
Adarshan No Hanayome
Manga de 2007
Nori KAZATO
Sae MOMOKI
Kei AMEKAWA
Adekan
Manga de 2008
Tsukiji NAO
Tsukiji NAO
Agrippa
Manga de 2011
Tôru UCHIMIZU
Tôru UCHIMIZU
Ai towa Yoru ni Kizuku Mono
Manga de 1999
Fumi YOSHINAGA
Fumi YOSHINAGA
Ajisai no Uta
OAV de 2004
Akaboshi
Manga de 2009
Yoichi AMANO
Yoichi AMANO
Akado Suzunosuke
Série TV animée de 1972
Akatsuki no Aria
Manga de 2006
Michiyo AKAISHI
Michiyo AKAISHI
Akatsuki no Yami
Manga de 2008
Ayumi KANO
Yumiko KAWAI
Akû le Chasseur Maudit
Manga de 2017
Akeji FUJIMURA
Muneyuki KANESHIRO