Archives of STUDIO GHIBLI vol.3 (Sutajio Jiburi Sakuhin Kanren Shiryou-shuu 3)